Με το άρθρο 25 Ν. 5049/2023, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 152Α/2023, ορίζονται οι διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Τα κύρια σημεία του ως άνω άρθρου έχουν ως έξής:

  • Στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαιτείται η κατεπείγουσα εκτέλεση έργων, το Υπουργείο Υποδομών δύναται να αναλαμβάνει, δια των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του, τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών, ακόμα και όταν δεν υπάγονται στις αρμοδιότητές του .
  • Για την ανάληψη της αρμοδιότητας  για έργα που δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών  απαιτείται Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού Υποδομών
  • Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου  του Υπουργείου  εξειδικεύονται τα προς εκτέλεση έργα που είναι κατεπείγοντα, και δεν περιλαμβάνουν εργασίες συμπλήρωσης ή  επέκτασης αυτών, με την εξαίρεση απολύτως απαραίτητων συνοδών έργων και καθορίζονται οι υπηρεσίες ή οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υποδομών  που αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση των έργων
  • Για την ανάθεση αυτών των  έργων  δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 49 (Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες) και 50 (συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης)  ν. 4412 και αρκεί η σύνταξη και έγκριση εκ μέρους της αναθέτουσας του τεύχους της τεχνικής περιγραφής, του  Χρονοδιαγράμματος,  του προϋπολογισμού δημοπράτησης και του τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Για τη σύνταξη των στοιχείων αυτών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποβοηθηθεί από Νομικούς και Τεχνικούς Συμβούλους
  • Η εκπόνηση των μελετών γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου,
  • Η ανάθεση των έργων  έπεται της έκδοσης απόφασης εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης,  Ως αρμόδια περιβαλλοντική αρχή νοείται το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
  • Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου  πραγματοποιείται  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412 (χωρίς τήρηση προθεσμιών)  όπου  προσκαλούνται τρεις (3) τουλάχιστον Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση έργων αντίστοιχης κατηγορίας, εφόσον με την προσφορά τους, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση,  αποδέχονται  την παράδοση του έργου εντός της τασσόμενης προθεσμίας
  • Αποκλειστικό κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, η οποία υποβάλλεται κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο και περιλαμβάνει    ανηγμένα: α) την εκπόνηση  των μελετών, β) τις δαπάνες για τις υποχρεώσεις της  Ε.Σ.Υ.  γ) το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος Αναδόχου, δ) τα απρόβλεπτα, ε). τις δαπάνες για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων, και στ) τις δαπάνες για την εκπόνηση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης  όπου απαιτείται, και την υλοποίησή της.
  • Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου οφειλόμενες σε υπαιτιότητα της αναθέτουοας αρχής, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, δεν δημιουργούν δικαίωμα για αποζημίωσης  περιλαμβανόμενης και της δαπάνης αναθεώρησης
  • Ο Υπουργός Υποδομών δύναται να συστήνει, για τη μελέτη και παρακολούθηση ειδικών Θεμάτων Ομάδες Εργασίας από υπαλλήλους του Υπουργείου, ειδικούς επιστήμονες και άλλα  κατάλληλα Πρόσωπα.