Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και στην διαδρομή

«https://www.gsis.gr/e-invoice», έχει αναρτηθεί το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων καθώς και εγχειρίδια οδηγιών και κατάλογος συχνών ερωτήσεων.

Σημειωτέον  ότι :

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, είναι το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του. Το ηλ. τιμολόγιο πρέπει να πληροί  συγκεκριμένες  προϋποθέσεις και  κανόνες.

Επομένως η τυχόν αποστολή ενός αρχείου εικόνας τιμολογίου (π.χ. αρχείο PDF, κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια Αναθέτουσα Αρχή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ηλεκτρονικό τιμολόγιο δημοσίων συμβάσεων.

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις δεν είναι υποχρεωτική.

Εντούτοις,

Οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται και να επεξεργάζονται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια στα πλαίσια εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων, εφόσον η αξία τους χωρίς ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη των κατώτατων ενωσιακών ορίων.