Ο Νόμος 5069/2023, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 193 Α/2023 αναφέρεται στους  όρους  δόμησης, κατασκευής και στις  επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων,  σε χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, στην  αξιοποίηση πό-
ρων Πράσινου Ταμείου και περιλαμβάνει  λοιπές περιβαλλοντικές ,  ενεργειακές και άλλες επείγουσες διατάξεις .