Ο Νόμος 5036/2023 με τίτλο “Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας”, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 77 Α/2023 επιφέρει τις κάτωθι κυριότερες αλλαγές:
1.Νέα ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεις και επανένταξη σε παλαιές ρυθμίσεις.
2. Ρύθμιση οφειλών σε δήμους σε έως και 72 δόσεις – Αναβίωση παλαιότερων ρυθμίσεων  (άρθρο 90).
3. Συγκεκριμένο ποσοστό παρακράτησης κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού  (άρθρο 14).
4. Απαλλάσσονται οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές  από την αλληλέγγυα με τον αρχικό υπόχρεο ευθύνη για την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων  που βαρύνει το δικαίωμα που απέκτησαν από επαχθή αιτία  (άρθρο 15).
5. Τροποποιήσεις σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ  (άρθρο 16).
6. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στην περίπτωση που στον μεταβιβάζοντα το ακίνητο το τίμημα από τη μεταβίβαση δεν επαρκεί για την εξόφληση των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης  (άρθρο 23).
7. Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, οι οποίες εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 και για το έτος 2023  (άρθρο 24).
8. Αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), με εκσυγχρονισμό του πλαισίου μεταβίβασης περιουσίας  (άρθρο 25).
9. Καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων όταν προκύπτει μείωση φόρου άνω των τριακοσίων (300) ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση.
Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα τροποποίησης των δηλώσεων Ε9 έως 30.6.2023  (άρθρο 26).
10 . Μεταβολές ως προς την απαίτηση αναζήτησης πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001)  (άρθρο 17).
11. Εξαιρούνται οι τελευταίοι κάτοχοι κληρονομιαίων ακινήτων, τα οποία έχουν αποκτήσει με σύμβαση μεταβίβασης από επαχθή αιτία, από την αλληλέγγυα ευθύνη με τους κληρονόμους και κληροδόχους, για την πληρωμή του φόρου που βαρύνει τα εν λόγω ακίνητα  (άρθρο 18).
12. Επαναπροσδιορίζεται ο χρόνος παραγραφής δικαιώματος του Δημοσίου, για επιβολή φόρων που προκύπτουν από τη φορολόγηση κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ. (άρθρο 19).
13. Απαλείφεται η υποχρέωση προσάρτησης του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001, κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, που μεταβιβάζει την κυριότητα με επαχθή αιτία ή συνιστά από την ίδια αιτία εμπράγματα δικαιώματα, σε ακίνητο, που αποκτήθηκε αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής (εισάγεται εφεξής υποχρέωση ρητής μνείας από τον συμβολαιογράφο, για την υποβολή της κατά περίπτωση δήλωσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής) (άρθρο 22).
14. Παρατείνεται εκ νέου και έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα η ισχύς του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) για τα οριζόμενα αγαθά και υπηρεσίες (άρθρο 27).
15. Παράταση μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου 2023 για νέες αιτήσεις και για όσους είχαν υπαχθεί το 2020 στο καθεστώς του άρθρου 5Α του ΚΦΕ (άρθρο 29).
16. Απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών όσον αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων στους μετασχηματισμούς (άρθρο 32).
17. Επεκτείνονται, και για το φορολογικό έτος 2023, τα κίνητρα για την επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (άρθρο 30).
18. Κατάργηση προστίμου εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης με ποσό καταβολής έως 100 ευρώ (άρθρο 35).
19. Μη επιβολή διοικητικού προστίμου 100 ευρώ στις εκπρόθεσμες υποβολές βραχυχρόνιων μισθώσεων όταν το εισόδημα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους  (άρθρο 36).
20. Ψηφιακή έκδοση Δελτίων Αποστολής και διαβίβασή τους  (άρθρο 37).
21. Από 1.000 έως 50.000 ευρώ τα πρόστιμα για την παραβίαση της υποχρεωτικής διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών με την ΑΑΔΕ – Ημερομηνίες για την υποχρέωση διασύνδεσης (άρθρα 41,42).
22. Θεσπίζεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 200-300 ευρώ σε συνταξιούχους που λόγω προσωπικής διαφοράς ωφελήθηκαν λίγο ή καθόλου από την αύξηση 7,75% που ξεκίνησε να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2023  (άρθρο 80).
23. Αναδρομική εφαρμογή στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., των συντελεστών αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) συγκεκριμένων οικισμών, που επικαιροποιήθηκαν από 1ης.1.2020  (άρθρο 94).
24. Καταργείται το όριο των 20.000 ευρώ σε ότι αφορά τις εκδηλώσεις με απαλλαγή ΦΠΑ που μπορούν να διοργανώσουν τα μη κερδοσκοπικά πρόσωπα για την επίτευξη του σκοπού  τους  (άρθρο 95).
25. Θέσπιση 8 δόσεων για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022 και έκπτωση 3% στην εφάπαξ καταβολή έως 31.7.2023  (άρθρο 93).