Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 75 Α/2022 ο Ν. 4921/2022 για την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης,  την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της και άλλες διατάξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 72 του ως άνω Νόμου προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν στο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)

Συγκεκριμένα στο άρθρο 86 Ν. 4387/2016 προστίθεται παράγραφος που αναφέρει ότι το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει ως σκοπό αφενός την προαωγή των δημοσίων έργων ιδίως μέσω της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των υπαγόμενων και ασφαλισμένων στον τομέα του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) και των προσώπων που διαθέτουν εργοληπτικό ή μελετητικό πτυχίο από την αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου Δ.15 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή την εκάστοτε αρμόδια αρχή, και αφετέρου τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ως εγγυοδοσία νοείται ιδίως η χορήγηση εγγυητικών επιστολών στους πιστούχους-μέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τη συμμετοχή τους σε δημοπρασίες εκτέλεσης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και ως πιστοδοσία η προεξόφληση λογαριασμών δημοσίων έργων.

Ακόμα τροποποιείται η παράγραφος 3 του ώς άνω άρθρου που αφορά στη διάρθρωση του ΤΜΕΔΕ και πλέον αναφέρεται  ότι η οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., και των θεμάτων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, καθώς και η άσκηση των επιμέρους δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του στο πλαίσιο των
σκοπών του και διαχείρισης της περιουσίας ρυθμίζονται με το καταστατικό του. Το καταστατικό εκπονείται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και εγκρίνεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνι κών Υποθέσεων και Εσωτερικών.

Τέλος στο άρθρο 88 του ως άνω Νόμου προστίθενται τα εξής:

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δύναται να προβαίνει σε διανομή ετήσιου μερίσματος στους πιστούχους μέλη του. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια απαιτείται για τη διανομή του ως άνω μερίσματος καθορίζεται στο καταστατικό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δύναται να συστήνει και να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες και να συνάπτει
συμφωνίες συνεργασίας με εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς και οργανισμούς.

Το ΦΕΚ 75 Α/2022 βρίσκεται εδώ