Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 28 Α/2022 ο ν. 4892 για τον εκσυγχρονισμό του Ηλεκτρονικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με την εισαγωγή στοιχείων επιβράβευσης και λογοδοσίας, μέσω της μέτρησης της απόδοσης και μηχανισμών ελέγχου, καθώς και ο οργανωτικός εκσυγχρονισμός, μέσω της αναβάθμισης του στελεχιακού δυναμικού, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση της αποστολής του e-Ε.Φ.Κ.Α. και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Στον ως άνω Νόμο, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι:

  • Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.»(Άρθρο 10)
  • Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες ή ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές του αιτούντος βεβαιωμένες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ. Οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό αυτό, πρέπει να τακτοποιηθούν με εξόφληση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, προκειμένου να χορηγηθεί αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας(Άρθρο 21) .
  • Οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι , που αναλαμβάνουν υπακτέα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
    Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) απασχόληση ή αποκτούν υπακτέα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ιδιότητα, για την οποία απαιτείται έναρξη εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, υπάγονται
    υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. από την πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση και μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της σχετικής δραστηριότητας στη Φορολογική Διοίκηση.(Άρθρο 22)
  • Διαδικασίες ασφάλισης προσώπων με υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση (Άρθρο 23)
  •  Διαδικασίες χορήγησης και παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας 2022-2023 (Άρθρο 27)