Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 127Α/2020 ο Νόμος 4700/2020  που  περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο και θεσπίζει ενιαίο κείμενο Δικονομίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μέλη της Ένωσης έχει το δεύτερο τμήμα του Νόμου με τίτλο ” ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ”,  άρθρα 324, επόμενα

όπου αναφέρεται ότι :

 • Στις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που συνάπτονται από το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας, πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 •  Στις συμβάσεις , η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, μη ΦΠΑ , και μέχρι του ποσού του 1.000 ευρώ,  διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν από τη σύναψή τους από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου..
 •  Στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000  ευρώ ( Μέχρι πρότινος το ποσό αυτό ήταν 10.000.000 ευρώ).

Σε προσυμβατικό έλεγχο υπάγονται οι τροποποιήσεις των συμβάσεων των ως άνω συμβάσεων,  όταν:
α) η αρχική σύμβαση υποβλήθηκε σε έλεγχο, εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης,
β) η αρχική σύμβαση δεν υποβλήθηκε σε έλεγχο λόγω ποσού, εφόσον με την τροποποίηση προσαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο, ώστε η προκύπτουσα συνολική δαπάνη της σύμβασης υπερβαίνει τα ανωτέρω  όρια.

 • . Ο αρμόδιος υπουργός ή φορέας μπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επιμέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της υποκείμενης σε έλεγχο σύμβασης.
 •  Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο του σχετικού φακέλου. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται
  από τον αρμόδιο φορέα πριν από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η οποία, στην περίπτωση αυτή, διακόπτεται. Η έκδοση μη οριστικής πράξης από το Κλιμάκιο ή τον Επίτροπο επιτρέπεται μία
  μόνο φορά.
 • Αν δεν διενεργηθεί ο  προβλεπόμενος, έλεγχος  η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη
 •  Προσφυγή ανάκλησης της πράξης του Κλιμακίου Προσυμβατικού Ελέγχου ή του Επιτρόπου ασκείται εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης.
 • Προσφυγή αναθεώρησης κατά της απόφασης του Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή ανάκλησης, υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης
 • Για τις προσφυγές ανάκλησης κατά των πράξεων των Κλιμακίων Προσυμβατικού Ελέγχου ή των πράξεων των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του προσυμβατικού ελέγχου, καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ.
 • Για τις προσφυγές αναθεώρησης κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των προσφυγών ανάκλησης  καταβάλλεται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.