• Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος 2086/2020 του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία, εκτός των άλλων, προβλέπεται:
  • έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο και Απρίλιο 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα (Οι οφειλές Μαρτίου καταβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τις 10.04.2020).

[→ εξαιρούνται:  α) οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και β) η εξόφληση του ΦΠΑ που είναι καταβλητέος σε δύο δόσεις με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ και δεν έχει υπαχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ].

  • συμψηφισμός, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ(πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά.