Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2961 Β/2023 η ΚΥΑ που περιέχει τον Νέο  Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ο οποίος  καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του ΚΑΠΕ.

Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ εδώ