Στις 04.08.2010 το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απέστειλε τα αρχεία των δύο σχεδίων νόμων συνοδευόμενα από πίνακες με τη συνοπτική παρουσίαση των βασικών αλλαγών με τα οποία τροποποιούνται οι υφιστάμενοι Νόμοι περί μελετών (ν.3316/05) και έργων (ν.3669/08) καθώς και σχέδιο νόμου για την ίδρυση της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ελέγχου Παραγωγής Έργων, συνοδευόμενο από συνοπτικό σημείωμα για τις βασικές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα μπορείτε να δείτε :

– Τη διαβιβαστική επιστολή

– Το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του ν.3669/2008 περί εκτελέσεως δημοσίων      έργων  

– Συνοπτικό πίνακα βασικών αλλαγών στο ν.3669/2008 περί εκτελέσεως δημοσίων έργων

– Το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του ν.3316/2005 περί μελετών

– Συνοπτικό πίνακα βασικών αλλαγών στο ν.3316/2005 περί μελετών

– Σχέδιο νόμου για την ίδρυση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ελέγχου Παραγωγής Έργων

– Συνοπτικό σημείωμα βασικών ρυθμίσεων Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Παραγωγής Έργων