Η εγκύκλιος 30/2020 του ΕΦΚΑ ενημερώνει για τις νέες διατάξεις που ρυθμίζουν τη βάση υπολογισμού εισφορών για την επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή των ελεύθερων επαγγελματιών, Μηχανικών, Δικηγόρων και Υγειονομικών .

Εκτός των άλλων επισημαίνεται ότι:

Με το νέο εισφοροδοτικό σύστημα:
– Θεσπίζονται τρείς  ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών κλάδου Επικουρικής ασφάλισης και τρείς  ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών κλάδου Εφάπαξ παροχών.
– Η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη για κάθε κλάδο.
– Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία  από τις τρεις  ασφαλιστικές κατηγορίες, για κάθε κλάδο, δηλώνοντας την επιλογή τους με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.
– Το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας παρέχεται και στους προαιρετικά ασφαλισμένους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους.
– Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης επιλογής κατηγορίας ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη  ασφαλιστική κατηγορία κάθε κλάδου.
– Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος, οι ασφαλισμένοι για το διάστημα από 1/2020 έως 6/2020 κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη  ασφαλιστική κατηγορία.

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας με ηλεκτρονική αίτηση έχει ισχύ από τον Ιούλιο 2020.
– Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) ανά έτος. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους και ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
-Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.
– Στις περιπτώσεις Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, προσδιορίζεται κατώτατη κατηγορία καταβολής εισφορών (1η ) για το σύνολο των δραστηριοτήτων.
Εφόσον το ποσό των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση υπολείπεται του ποσού εισφοράς της κατώτατης κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά.
Παρέχεται δυνατότητα επιλογής ανώτερης κατηγορίας, καταβάλλοντας την αντίστοιχη διαφορά κλάδου.
– Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας (Ελ. Επαγγελματίας/Αυτοαπασχολούμενος) θεσπίζεται η καταβολή μίας εισφοράς με κατάταξη σε μία εκ των τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε κλάδο με ελεύθερη επιλογή.

Ακολουθούν διευκρινίσεις και πίνακες με τις νέες εισφορές.