Εφιστάται η προσοχή στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς καθώς, από την 25η Οκτωβρίου 2023, για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων άνω των ορίων, οφείλουν να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τα νέα τυποποιημένα έντυπα «eForms» για τη δημοσίευση προκηρύξεων στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, συμπληρώνοντας στα σχετικά πεδία τους, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, αναφέρει σχετικό έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ.

Ο Κανονισμός για τα «eForms», τo «Εγχειρίδιο εφαρμογής της πολιτικής για τα ηλεκτρονικά έντυπα (eForms»), καθώς και στοιχεία για την εν γένει εφαρμογή του διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ στη διαδρομή https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/publicprocurement/digital-procurement/eforms_el?etrans=el