Στη Διαδικτυακή Πύλη “Προμηθεύς”, στην ενότητα “Εγχειρίδια Χρήσης & eLearning” και στην περιοχή “Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς” αναρτήθηκαν νέα αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Τα εγχειρίδια περιλαμβάνουν όλες τις εικαστικές αλλαγές του γραφικού περιβάλλοντος (graphical user interface – GUI) του υποσυστήματος και των λεκτικών του καθώς και νέες λειτουργικότητες που έχουν πραγματοποιηθεί στο υποσύστημα μέχρι και σήμερα.

  • Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.
  • Δείτε τα νέα εγχειρίδια εδώ.