Πανδημία Covid-19

Τα μέτρα που ζητά η FIEC από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στήριξη της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας

Η πανδημία Covid-19 αποτελεί έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία, η οποία επηρεάζει σοβαρά την οικονομική δραστηριότητα σε όλα τα κράτη μέλη.

Εκτός από τον πιο προφανή αντίκτυπο των μέτρων του lockdown, όπως τα εστιατόρια, τα μπαρ, ο τουρισμός κ.λπ., πλήττεται σοβαρά και ο κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 9% του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 χωρών και απασχολεί 16 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Τα μέτρα του lockdown που θεσπίστηκαν από ορισμένα κράτη μέλη και ακολουθούνται ταχέως από άλλα επηρεάζουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κατασκευαστικού κλάδου. Αυτό θα προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στα εργοτάξια και επιπλέον κόστος για τους παρακάτω λόγους :

  • Το υλικό παραδίδεται με καθυστερήσεις ή δεν παραδίδεται καθόλου.
  • Οι υπεργολάβοι δεν είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
  • Υπάρχει μείωση του αριθμού των εργαζομένων στα εργοτάξια.
  • Υπάρχουν δυσκολίες στην οργάνωση της μεταφοράς εργαζομένων (εγχώριων και ξένων) στα εργοτάξια.
  • Υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες, …)
  • Υπάρχουν δυσκολίες στην εκπλήρωση των απαιτήσεων κοινωνικής αποστασιοποίησης, για παράδειγμα στα οχήματα που κυκλοφορούν στα εργοτάξια, στο κυλικείο ή στα καταλύματα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ήδη πολύπλοκη διαχείριση των εργοταξίων καθίσταται ακόμα πιο περίπλοκη, αν όχι και αδύνατη, καθώς  οι εταιρείες προσπαθούν να συμμορφωθούν με τα νέα δραστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας. Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις  θα επηρεαστούν σοβαρά οικονομικά και τα έργα, τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια, σίγουρα θα καθυστερήσουν και κινδυνεύουν να ακυρωθούν.

Οι συμβάσεις προβλέπουν συχνά ρήτρες με κυρώσεις για καθυστερήσεις, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν πρόσθετη επιβάρυνση στους αναδόχους, ωθώντας τους έτσι σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης και επιπλέον των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις οποίες υποστηρίζει πλήρως η FIEC, χρησιμοποιώντας όλα τα μέτρα ευελιξίας των πλαισίων για τις κρατικές ενισχύσεις, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την κινητοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό όσον αφορά στις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της πανδημίας, η FIEC ζητεί επιπλέον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Να δηλωθεί δημόσια ότι η πανδημία Covid-19 αποτελεί περίπτωση «ανωτέρας βίας» και πρέπει να αντιμετωπίζεται αναλόγως από όλους τους εργοδότες και τους εμπλεκόμενους στον κλάδο των κατασκευών, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, να αποφευχθεί η συνεπακόλουθη καταστροφή και να αποφευχθεί οριστική διακοπή επιχειρήσεων.
  2. Προτείνει θερμά στα κράτη μέλη να επιτρέψουν τη διακοπή ή τη μείωση της δραστηριότητας σε συνεχιζόμενες κατασκευαστικές εργασίες, χωρίς κυρώσεις, για την απαιτούμενη περίοδο, εάν ο υπεύθυνος ανάδοχος δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τα ζητούμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζομένους του και / ή αν ο ανάδοχος δεν είναι σε θέση να αναλάβει δραστηριότητες λόγω διακοπής της αλυσίδας εφοδιασμού ή λόγω έλλειψης / έλλειψης προσωπικού λόγω του Covid-19.Μια τέτοια δυνατότητα μείωσης ή αναστολής που θα ίσχυε για κάθε εργοτάξιο, δημόσιου ή ιδιωτικού έργου, θα επέτρεπε την παράταση της διάρκειας της σύμβασης και δεν θα συνεπαγόταν καμία ποινή (όπως εκκαθαρισμένη αποζημίωση ή άλλες αποζημιώσεις) για τον υπεύθυνο εργολάβο.
  3. Να διατεθούν συγκεκριμένοι πόροι για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους που πλήττει τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις (γενικά έξοδα, πρόσθετη ασφάλεια εργοταξίων, κόστος που σχετίζεται με αλλαγές στην οργάνωση και νέα χρονοδιαγράμματα σε εργοτάξια, …) που προκλήθηκαν από την πανδημία Covid-19. Επίσης όχι μόνο να επιτραπεί αλλά να γίνει και προτροπή στα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο και σε εθνικό επίπεδο.

Αυτές είναι οι πρώτες επείγουσες και απαραίτητες ενέργειες που ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατό. Είναι το οξυγόνο που χρειάζεται ο κατασκευαστικός τομέας για να επιβιώσει και να συμβάλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη κατά τους προσεχείς μήνες.

Ζητούμε επίσης από την Επιτροπή να προωθήσει για όλους τους τομείς την αναστολή των ισχυόντων κανόνων των ευρωπαϊκών κανόνων τραπεζικής εποπτείας και κρατικών ενισχύσεων, έτσι ώστε να επεκταθεί η διάρκεια της πίστωσης και να αναδιαρθρωθούν τα δάνεια, ιδίως για επιχειρήσεις με μεγαλύτερες δυσκολίες, χωρίς κίνδυνο πτώχευσης των επιχειρήσεων αυτών.

Τέλος, η FIEC θεωρεί ότι παρόλο που οι καταστάσεις, οι ανάγκες και οι εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μια χώρα στην άλλη, μια τέτοια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα μπορούσε να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα στις εθνικές και τοπικές αρχές για τη στήριξη μιας Βιομηχανίας (όπως είναι η Κατασκευαστική) η οποία διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της πράσινης συμφωνίας της ΕΕ.(EU Green Deal)

Μπορείτε να διαβάσετε το πρωτότυπο κείμενο της FIEC εδώ.

Επίσης εδώ μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου της FIEC .