Τα φυσικά πρόσωπα  εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40% ή εφόσον εισέπραξαν κατόπιν συμφωνίας μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/ διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Παράδειγμα 

Ένας εκμισθωτής έλαβε για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2020 μειωμένο κατά 40% μίσθωμα  θα συμπεριληφθεί για να φορολογηθεί μόνον το εισπραχθέν 60% του μισθώματος για τους μήνες αυτούς.

Το αρχικό μηνιαίο μίσθωμα ήταν 1.000 ευρώ και το μειωμένο κατά 40% μίσθωμα που εισέπραξε ανήλθε τελικά στα 600 ευρώ μηνιαίως (για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο). Ο εκμισθωτής προέβη και στην υποβολή της δήλωσης covid στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε.

Βάσει των νέων διατάξεων, ο εν λόγω εκμισθωτής δικαιούται έκπτωση ποσού ύψους 240 ευρώ  (600 Χ 2 = 1.200. 1.200 Χ 20% = 240). Το ποσό αυτό δικαιούται να το εκπέσει από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής από 31.7.2020.