Λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ από την 07.09.2020 και ώρα 23.00 έως και την 08.09.2020 και ώρα 16.00 το Υπουργείο Υποδομών συνιστά  μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας των διαγωνισμών για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων