Με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 1309 Β/2021 μεταφέρονται από το  Β’ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης της Ε’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών στο Τμήμα Γ’ Απονομής Συντάξεων Μηχανικών της Δ’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων για τους ασφαλισμένους του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ για την περιοχή αρμοδιότητάς του.
και στο Τμήμα Ε’ Απονομής Συντάξεων Αυτοτελώς Απασχολούμενων  της Γ’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων για τους ασφαλισμένους των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,του ΕΤΑΑ για την περιοχή αρμοδιότητας του,

οι ακόλουθες  αρμοδιοτήτες:

α. Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
β. Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων

γ. Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
δ. Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
ε. Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων,