Κοινή επιστολή ανησυχίας των Εργοληπτικών Οργανώσεων σχετικά με τη μη πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων των υπαλλήλων της Δ15 προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων