Προμήθεια χαρακτηρίζει τη συντήρηση πρασίνου ο Δήμος Κρωπίας και καλεί σε διαγωνισμό οικονομικούς φορείς που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Η Ένωση ζητά ματαίωση του διαγωνισμού, απαλοιφή των επιπλέον όρων και τη διεξαγωγή του καλώντας αποκλειστικά πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ