Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών στην εκτέλεση δημοσίων έργων-

Σύστημα Αναθεώρησης Τιμών – Πρόσθετες Εγγυητικές Ε̟πιστολές