Τίτλος Έργου:

LET’S CAMPAIGN Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (2020-2022)

Κωδικός έργου: 2020-1-IT01-KA202-008374

Διάρκεια έργου: έναρξη: 1/10/2020, λήξη: 30/9/22 (24 μήνες)

Προϋπολογισμός έργου: 128.020,00 €.

Συντονιστής εταίρος: Ιταλία: SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO (Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης)

Εμπλεκόμενες χώρες και εταίροι: 7 Ευρωπαϊκές Χώρες μέσω της συμμετοχής 10 φορέων (Δημόσιων & Ιδιωτικών)

Συγκεκριμένα:

 • Αυστρία: Club Life Long Learning (Μη Κυβερνητικός – Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός για την προώθηση της επαγγελματικής  κατάρτισης και της δια βίου μάθησης)
 • Βέλγιο: CENTRE IFAPME LIEGE HUY VERVIERS ASBL (Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης)
 • Γερμανία: TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG (Ιδιωτική εταιρεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού) / Lux Impuls GmbH (Ιδιωτική εταιρεία Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού) / WESTDEUTSCHER HANDWERKSKAMMERTAG (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Δ.Γερμανίας)
 • Ελλάδα: ΠΕΔΜΕΔΕ – Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (εθνικός κοινωνικός εταίρος στον Κατασκευαστικό κλάδο)
 • Ισπανία: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION (Εργατικό Σωματείο Κατασκευαστικού κλάδου) / International Formation Center S.L (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης)
 • Λιθουανία : Profesinio mokymo centras Zirmunai (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)
 • Σλοβενία: Chamber of Construction and Building Materials Industry of Slovenia (Επιμελητήριο για τις Κατασκευές και τη Βιομηχανία δομικών υλικών)

Σκοπιμότητα του έργου:

Ο στόχος του έργου είναι να οργανώσει διεθνείς συναντήσεις με σκοπό τη συλλογή και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με την υλοποίηση αποτελεσματικών εκστρατειών για την προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), καθιστώντας την πιο ελκυστική για νέους ηλικίας 13-26 ετών. Μέλη της Σύμπραξης είναι επαγγελματικά ιδρύματα, πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους, προερχόμενοι από 5 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο, Λιθουανία), μια εταιρεία συμβούλων στον τομέα της διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, η ΠΕΔΜΕΔΕ από την Ελλάδα, το Επιμελητήριο για τις Κατασκευές και τη Βιομηχανία δομικών υλικών της Σλοβενίας και ΜΚΟ για την προώθηση της ΕΕΚ (Αυστρία).

Αποτελέσματα του έργου

Το έργο LET’S CAMPAIGN προβλέπει την επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

Βραχυπρόθεσμα:

 • Υλοποίηση συγκεκριμένων καινοτόμων ενημερωτικών δράσεων που στοχεύουν στην πρόσέλκυση εκπαιδευόμενων στην ΕΕΚ.
 • Διαμόρφωση καμπάνιας με σύνθημα “Let’s go VET” που θα λειτουργήσει σαν έναυσμα για την περαιτέρω συνεργασία των κρατών-εταίρων για την προώθηση των προγραμμάτων ΕΕΚ. Η καμπάνια θα βασιστεί στις ανάγκες της κάθε χώρας-εταίρου αφού προηγηθεί μελέτη για την κατάσταση και τις πιθανές ελλείψεις στον τομέα της ΕΕΚ.
 • Αύξηση δράσεων σχολικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και εργαστηρίων από επαγγελματίες για την παρουσίαση και επεξήγηση των δυνατοτήτων ΕΕΚ σε διάφορους τομείς.
 • Ενίσχυση της γνώσης για τα συστήματα ΕΕΚ στις χώρες- εταίρους.
 • Συγκέντρωση προτάσεων, νέων μεθόδων και προσεγγίσεων με σκοπό τη χάραξη στρατηγικής προώθησης της ΕΕΚ από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Μακροπρόθεσμα :

 • Αύξηση του αριθμού μαθητών που επιλέγουν την ΕΕΚ, και ως εκ τούτου, μειωμένη αναντιστοιχία δεξιοτήτων καθώς και έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας.
 • Αύξηση ενημέρωση των σχολείων, των μαθητών και των οικογενειών τους για τις δυνατότητες της ΕΕΚ, τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας και τις υποσχόμενες μελλοντικές ευκαιρίες (από άποψη κινητικότητας, πλούτου και κοινωνικής αναγνωρισιμότητας)
 • Αυξημένη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των τομέων ΕΕΚ.
 • Βελτιωμένες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους και μειωμένη ανεργία των νέων.
 • Ενίσχυση της διασυνοριακής διάστασης της κατάρτισης και της εργασίας, συγκεκριμένα μέσω της συνεργασίας ιδρυμάτων ΕΕΚ των χωρών- εταίρων.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.