Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4433Β/2021 η ΚΥΑ που καθορίζει  τους όρους  και προϋποθέσεις  για την ένταξη στο Π.Δ.Ε., τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη χρηματοδότηση και την πληρωμή έργων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά Προγράμματα Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ).

Δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας είναι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε πρόταση ΣΕΚΕΕ μετά την έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης από την Γενική Διεύθυν-
ση Ανταγωνισμού της ΕΕ.
Η χρηματοδότηση των έργων που συμμετέχουν στο ΣΕΚΕΕ θα γίνεται βάσει της τήρησης των κάτωθι όρων:
1. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 188/02.
2. Τις αποφάσεις έγκρισης καθεστώτος Κρατικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο κοινής πρότασης ΣΕΚΕΕ από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ.
3. Τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου για τις οποίες αξιοποιούνται και πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα.