Η Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 306 Β/2023 καθορίζει, κατά Φορέα, ειδικό Φορέα ΠΔΕ και Συλλογική Απόφαση, το συνολικό ύψος των πιστώσεων
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που θα διατεθεί κατά την διάρκεια του 2023 για την εκτέλεση των συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων. Οι πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα της εν λόγω απόφασης.
Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα καθώς και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον οι πιστώσεις των έργων δεν
υπερβαίνουν το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους όπως αυτό ήδη  έχει
καθοριστεί.