Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Υποδομών που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 674 ΥΟΔΔ/2022 για πρώτη φορά  ρυθμίζει τα θέματα καταβολής αποζημίωσης στα μέλη που συμμετέχουν στις Επιτροπές Διαγωνισμού.

Η αποζημίωση στα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων (μελών Επιτροπών Διαγωνισμού με δικαίωμα ψήφου )  καταβάλλεται στο σύνολό της, μετά την ολοκλήρωση του έργου τους, ανάλογα με τις πραγματοποιηθείσες συνεδριάσεις.

Η αποζημίωση των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων καταβάλλεται ως κάτωθι:
α. Πρόεδρος, εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), ανά συνεδρίαση και
β. Μέλη, εκατόν είκοσι ευρώ (120 €), ανά μέλος και ανά συνεδρίαση.
3. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται στο σύνολο των μελών του γνωμοδοτικού οργάνου δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά διαδικασία ανάθεσης σύμ-
βασης: α) το πέντε τοις χιλίοις (5 ‰) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και β) το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.