Οι Υπουργοί Πολιτικής Προστασίας και Υποδομών υπέγραψαν κοινή απόφαση ,που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4587 Β/2020  και αφορά στην ανάθεση και εκτέλεση έργων, μελετών και υπηρεσιών  από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Πρστασίας, η οποία έχει αρμοδιότητα να διεξάγει τη διαδικασία σύναψης, επίβλεψης και εποπτείας δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών που αφορούν σε έργα υποδομής και οικοδομικά έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού  έως 10.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.