Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο είσπραξης και απόδοσης στο ΤΕΚΑ των εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4133Β/2022.

Ειδικότερα στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι:

Ο e-ΕΦΚΑ εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ και τις αποδίδει κατά προτεραιότητα σε αυτό. Αποδίδει επιπλέον τυχόν τόκους, προσαυξήσεις, τέλη, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν επιβληθεί επί των οφειλόμενων εισφορών.
Ο e- ΕΦΚΑ εντοπίζει και επισημαίνει με ειδική σήμανση στο μητρώο, τους ασφαλισμένους ανάλογα με το είδος της επικουρικής ασφάλισης, στο οποίο δυνητικά υπάγονται

Ο e-ΕΦΚΑ παρέχει πρόσβαση στο ΤΕΚΑ με αυτοματοποιημένο τρόπο και σε πραγματικό χρόνο στο τηρούμενο μητρώο ασφαλισμένων, αναφορικά με τους ασφαλισμένους στη ΝΕ, καθώς και στα στοιχεία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ).

Στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ αποτυπώνονται διακριτά οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του e-ΕΦΚΑ.

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ εισπράττονται διακριτά μέσω διαφορετικών ταυτοτήτων πληρωμής (RF).

Το ΤΕΚΑ ενημερώνει με ψηφιακό τρόπο το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) μέσω των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ για τη βεβαίωση και τον καταλογισμό ανά υπόχρεο των έναντι αυτού ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υπόχρεων προς το ΤΕΚΑ εισπράττονται από το ΚΕΑΟ κατά προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων οφειλών του ίδιου υπόχρεου προς τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία ανεξάρτητα από την ημερομηνία βεβαίωσης της οφειλής και τον τρόπο είσπραξης (εφάπαξ καταβολή, ρύθμιση, αναγκαστική εκτέλεση κ.λπ.) και αποδίδονται στο ΤΕΚΑ.
Ο e-ΕΦΚΑ διαχειρίζεται τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ μέσω επιστροφής στους υπόχρεους ή δημιουργίας πιστωτικού υπολοίπου στο ΤΕΚΑ ή στον e-ΕΦΚΑ.

Ο e-ΕΦΚΑ επιστρέφει στους υπόχρεους τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ, μετά από σχετικό αίτημα του υπόχρεου που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΤΕΚΑ και μετά από απόφαση του ΤΕΚΑ επ’ αυτού.