Η τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1610 Β/2023

Αξίζει να σημειωθεί ότι αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί σε διάστημα 90 ημερών από τη δημιουργία της και δεν εκκρεμεί αίτημα συμπλήρωσης ή διόρθωσης  ακυρώνεται αυτομάτως  από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών  και θεωρείται μη υποβληθείσα.

Η αυτόματη ακύρωση της αίτησης συνεπάγεται την απώλεια των εγγράφων και στοιχείων που εισήγαγε ο αιτών, τα οποία δεν τηρούνται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, καθώς και του μοναδικού αριθμού που έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος παύει να συνοδεύει την αίτηση σε περίπτωση επανυποβολής αυτής