Οι κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος και Τουρισμού με θέμα:

  • Καθορισμός διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού λιμένα
  • Καθορισμός διαδικασίας καταχώρησης της σύμβασης παραχώρησης τουριστικού λιμένα

δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 5109Β/2022

Στις εν λόγω αποφάσεις αναφέρεται η διαδικασία και υποβολή δικαιολογητικών αίτησης χωροθέτησης  και  μελετών για την υλοποίηση των έργων μετά από την έγκριση εγκατάστασης τουριστικού λιμένα καθώς και η διαδικασία καταχώρισης σύμβασης παραχώρησης τουριστικού λιμένα