Οι Υπουργοί Παιδείας και Υποδομών τροποποιούν την απόφαση για τη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε Διπλωματούχους Μηχανικούς ως εξής:

Οι εξετάσεις προκηρύσσονται από το ΤΕΕ, κατά την κρίση του, μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο, χωρίς να απαιτείται να συμπίπτει χρονικά η διεξαγωγή τους στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Καβάλα,
στο Βόλο, στα Χανιά, στην Κομοτηνή και στα Ιωάννινα.

Οι εξετάσεις των διπλωματούχων των Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών, γίνονται στα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Καβάλα, στο Βόλο, στα Χανιά, στην Κομοτηνή και στα Ιωάννινα κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι οποίοι πρέπει ρητά να αναγράφουν στην αίτησή τους πού επιθυμούν να εξεταστούν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύνανται να διενεργούνται κα με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως
αξιολόγησης,

Η ΚΥΑ έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ  2019 Β/2024