Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5764Β/2023 δίδεται η δυνατότητα χορήγησης ηλεκτρονικής βεβαίωσης απογραφής για αμειβόμενους με τίτλο κτήσης μέσω διαδικτύου καθώς και ηλεκτρονικής βεβαίωσης προϋπηρεσίας για χρήση στις υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.