Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1416/Β/17-7-2008 (διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ 2113/Β/13-10-08) ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 2008 (ΚΤΧ 2008 ). Ο κανονισμός ισχύει υποχρεωτικά απο τις 17-10-2008 και πρέπει να είναι ενημερωμένοι οι καθ' ύλην αρμόδιοι καθώς και όλοι όσοι εμπλέκονται στα τεχνικά έργα.