Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011

« ..Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής [εννοείται της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων] στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης» 

 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται με :

– Tο αρ. Π1/1493/4.9.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Γενική Γραμματεία Εμπορείου, Γενική Δ/νση Κρατ. Προμηθειών, Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών

– Tο αρ. 2/70914/0026 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών,  Γενική Γραμματεία Δημ/κης Πολιτικής, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων, 26η Δ/νση Συντ/σμου & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογικών Διατάξεων, Τμήμα Β'

Αναμένεται και σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος.