Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4514 Β/ 2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης-Υγείας -Περιβάλλοντος και Εσωτερικών  με την οποία προσδιορίζονται οι  όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, σε αναρμόνιση με την ευρωπαίκή νομοθεσία.

Στόχος της  απόφασης είναι να εξασφαλιστούν η σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, ιδίως δε των αποβλήτων που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση και, μέσω αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής, ο καθορισμός μέτρων, διαδικασιών και κατευθυντηρίων γραμμών για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών συνεπειών για το τοπικό περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τη ρύπανση των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας, και για το παγκόσμιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής.

Κάθε χώρος ταφής αποβλήτων κατατάσσεται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
– χώρος ταφής επικίνδυνων αποβλήτων
– χώρος ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων
– χώρος ταφής αδρανών αποβλήτων

Εν συνεχεία στην απόφαση προσδιορίζονται οι όροι υπό τους οποίους γίνονται αποδεκτά τα σπόβλητα κατά κατηγορία χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ), η διαδικασία αδειοδότησης των ΧΥΤ και  οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση και τη  νόμιμη  λειτουργία τους,