Μετά την πρόσφατη  δημοσίευση του σχεδίου έκθεσης σχετικά με την οδηγία για τον αμίαντο στην εργασία από την επιτροπή EMPL στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικού Κλάδου (FIEC) και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Οικοδόμων (EBC) τονίζουν τη σημασία  της υγείας των εργαζομένων στον τομέα.

Ενόψει της εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου για  τη μείωση της οριακής τιμής επαγγελματικής έκθεσης (OELV) σύμφωνα με την αερομεταφερόμενη συγκέντρωση αμιάντου στα εργοτάξια, η FIEC και η EBC  ζητούν ισχυρά μέτρα οικονομικής, τεχνικής και εκπαιδευτικής στήριξης για  μια ρεαλιστική μετάβαση προς το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας αναθεώρησης της οδηγίας 2009/148/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας, μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην τροποποίηση του OELV.

Η FIEC και η EBC χαιρετίζουν την ευθυγράμμιση της πρότασης του ευρωβουλευτή Trillet-Lenoir (Renew, Γαλλία) με την πρόταση της Επιτροπής για οριακή τιμή έκθεσης 0,01 ινών/cm3, καθώς και με τη γενική προσέγγιση που ενέκρινε το Συμβούλιο της ΕΕ.

Μάλιστα, η FIEC και η EBC υπενθυμίζουν ότι μόνο ένα όριο που επιτρέπει τη ρεαλιστική εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση από τις κατασκευαστικές εταιρείες, ενισχυμένο από εθνικά μέτρα τεχνικής υποστήριξης και γενικής καθοδήγησης προς το νέο πλαίσιο, θα μπορέσει  να δημιουργήσει τις βέλτιστες συνθήκες προστασίας για το εργατικό δυναμικό.

Στο πλαίσιο αυτό, η FIEC και η EBC διατυπώνουν  κοινές συστάσεις, υπό το φως του σχεδίου έκθεσης του εισηγητή V. Trillet-Lenoir στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL):

  • ” Η μείωση του OELV κάτω από την τιμή που προτείνεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν μη ρεαλιστική και αντιπαραγωγική·
  • Το σχέδιο έκθεσης παρουσιάζει μια βελτιωμένη προσέγγιση όσον αφορά στην κατάρτιση. Ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για τη χρηματοδοτική στήριξη προς τις εταιρείες και τους ιδιοκτήτες κατοικιών για την αξιολόγηση της παρουσίας αμιάντου ώστε να μειωθούν εκ των προτέρων οι κίνδυνοι, προχωρώντας στη συνέχεια στην απομάκρυνσή του·
  • Μια μεταβατική περίοδος 3 ετών δεν αρκεί για τις κατασκευαστικές εταιρείες και πρέπει να παραταθεί· η μεταβατική περίοδος των 7 ετών που προτείνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο είναι πιο ρεαλιστική·
  • Μια ρήτρα αναθεώρησης βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα ήταν εξαιρετικά αντιπαραγωγική , καθώς θα προκαλούσε αβεβαιότητα μεταξύ των επιχειρήσεων·
  • Ένα υπερβολικά αυστηρό σύστημα πιστοποίησης ή άλλα πρόσθετα διοικητικά βάρη ενδέχεται να κλείσουν την αγορά, σε περιόδους όπου όλες οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του κύματος ανακαινίσεων·
  • Μια οδηγία για τον εντοπισμό και την καταγραφή του αμιάντου αναπτύσσεται ως μοναδικό νομοθετικό μέσο και δεν θα πρέπει να προβλέπονται συνέπειες , αν και θα απαιτηθεί·
  • Είναι αναγκαία η αύξηση της τεχνικής και οικονομικής στήριξης για την κατάρτιση, την ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την αφαίρεση του αμιάντου
  • Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις χρειάζονται διευκόλυνση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις  αποβλήτων αμιάντου σε αποδεκτή απόσταση και κόστος.

Η FIEC και η EBC προσβλέπουν στη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να εντοπίσουν τους καλύτερους τρόπους  να βοηθήσουν τις κατασκευαστικές εταιρείες να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τον αμίαντο και να μεγιστοποιήσουν την προστασία των εργαζομένων μας.

Βρυξέλλες, 02 Φεβρουαρίου 2023

Μπορείτε να διαβάσετε το πρωτότυπο κείμενο εδώ