Ενημερώνουμε τα μέλη μας, προς διευκόλυνσή τους,  ότι στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) μπορούν να βρούν τον Ν. 4412/2016, κωδικοποιημμένο, όπως ισχύει σήμερα