Η Κοινή  Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Εσωτερικών που καθορίζει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων και των Περιφερειών  της χώρας έτους 2023 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ   6368 Β/2023.

Στις εν λόγω αποφάσεις περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, και ποσά που αφορούν στην κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων καθώς και ποσά  που αφορούν  στην κάλυψη
επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Περιφερειών