Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  618 Β/2023 αναφέρει, εκτός των άλλων, ότι το πρόστιμο για τη μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο ανέρχεται στα 600 ερυώ, ενώ το πρόστιμο για τη μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο ανέρχεται στα 2.000 ευρώ.