Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας που καθορίζει το ύψος του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2030 Β/2022.

Έτσι, από 01.05.2022 για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια δεκατρία ευρώ (713,00 €) και για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο
ορίζεται στα τριαντα ένα ευρώ και ογδόντα-πέντε λεπτά (31,85 €).