Η απόφαση της Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1974 Β/2024 αναφέρει ότι :

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα οκτακόσια τριάντα ευρώ (830,00 €).
β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (37,07 €).
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Απριλίου 2024