Ο Υπουργός Εργασίας καθορίζει με απόφασή του  τον  νόμιμο κατώτατο μισθό  και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:
α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (663,00 €).
β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (29,62 €).
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2022 και έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 6263Β/2021