Δημοσιεύθηκε το υπ. αριθμ. 189/09 Προεδρικό Διάταγμα  στo ΦΕΚ 221 Α' / 5-11-2009 που αφορά τον καθορισμό και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού και των Υπουργείων