Με την  ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1390 Β/2024 τροποποιείται η προγενέστερη απόφαση και καθορίζεται  ανώτατο αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024, ανά Περιφέρεια, ως εξής: