Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας συντρέχει σε περίπτωση συντελεσθείσας φυσικής και τεχνολογικής καταστροφής ευρείας κλίμακας στον πληθυσμό και στις υποδομές για την αντιμετώπιση της οποίας δεν επαρκούν οι άμεσα διαθέσιμοι πόροι, μέσα και υλικά των φορέων διαχείρισης  και απαιτείται η λήψη έκτακτων μέτρων αποκατάστασης ορισμένης χρονικής διάρκειας,
Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας  αίρεται αυτοδικαίως με την πάροδο εξαμήνου, δύναται δε να ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων αποκεντρωμένων οργάνων πολιτικής προστασίας ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης, καθώς και με ειδική αιτιολογία για τους λόγους για τους οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί.

Όταν εκδοθεί απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας  μπορούν να δρομολογηθούν δράσεις και έργα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, όπως:
• Δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων
• Άμεσες κατεπείγουσες τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) που δεν απαιτούν μελέτη ή υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν αμέσως μετά από μια φυσική ή/ και τεχνολογική καταστροφή (π.χ απομάκρυνση φερτών υλών, άρση καταπτώσεων και εμποδίων στο οδικό δίκτυο, κ.ο.κ.)
• Λειτουργική αποκατάσταση υποδομών (π.χ. αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου, αντιπλημμυρικά έργα κ.λ.π.) και άμεση δρομολόγηση δράσεων και έργων αποκατάστασης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
• Λήψη έκτακτων μέτρων αποκατάστασης ρύπανσης του περιβάλλοντος και έκθεσης πληθυσμού σε ρυπογόνους παράγοντες.