Στοιχεία του έργου :

Κωδικός έργου: 2017ΣΕ17110000

Διάρκεια:  20 μήνες, από τον Ιούνιο 2018 έως και τον Ιανουάριο 2020.

Προϋπολογισμός: 1.500.000 €.

Δικαιούχος πράξης: Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) 

Website : https://pedmede.gr/epanek-2/

Λίγα λόγια για το έργο :

Το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών» και περιλαμβάνει δύο επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών το καθένα, με επίδομα 400 ευρώ ανά συμμετέχοντα :

  • Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές υποβολές σε διαγωνισμούς)
  • Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (Πρόγραμμα ΒΙΜ)

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε 1.200 εργαζόμενους που προέρχονται από όλη τη χώρα ενώ οι ωφελούμενοι επιδοτούνται για κάθε ώρα κατάρτισης. Τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα στα κέντρα των Περιφερειών. Επίσης θα δοθεί πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC.

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Θεματικός Στόχος 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», Επενδυτική Προτεραιότητα 8v «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές» και Ειδικός Στόχος 2.2 «Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας.»

Σκοπός – Αποτελέσματα :

Σκοπός της υλοποίησης αυτού του έργου είναι οι ωφελούμενοι, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι ανεξαρτήτου κλάδου ή επιχείρησης, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των κατασκευών, οι οποίες θα έχουν άμεση επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.