Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθορίστηκαν η οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού, οι μείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες, οι προθεσμίες και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατανομή σε αναλυτικό επίπεδο των πιστώσεων.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εξέδωσε εγκύκλιο που διευκρινίζει την ως άνω απόφαση