Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις απέστειλαν κοινή διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα την κατάχρηση εφαρμογής του συστήματος υποβολής προσφοράς Μελέτη-Κατασκευή και αίτημα τη ματαίωση των συγκεκριμένων διαγωνισμών και την αποτροπή προκήρυξης παρομοίων.