ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3203Β/2023 αναφέρεται στον Κανονισμό τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Αντικείμενο της  απόφασης είναι ο καθορισμός της μεθόδου κοστολόγησης και η διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ  για τον προσδιορισμό των εισφορών και τελών που καταβάλλονται από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ ανά παρεχόμενη υπηρεσία από αυτόν.
Η  απόφαση εφαρμόζεται στο σύνολο των ΦΟΔΣΑ