Ύστερα από  την ένταξη και των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων , που επιτεύχθηκε με παρέμβαση   της ΠΕΔΜΕΔΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΜΠΜΕ  κ. Νικόλαο Δομένικο, καμμία  πλέον εργοληπτική επιχείρηση, ανεξαρτήτως της μορφής της (ατομική,  Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε) δεν εξαιρείται   από  το  σύστημα παροχής κεφαλαίων μέσω  ΤΕΜΠΜΕ.

 Από διαδικαστικής πλευράς διευκρινίστηκε  ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει τον πίνακα ΣΤ της Δήλωσης Ε3 θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία αυτά με υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 Ν. 1599/86 , υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και από το λογιστή της, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής τους από Δημόσια Αρχή.

 

Σχετικό Δελτίο Τύπου ΠΕΔΜEΔΕ