Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επικρατείας ρυθμίζουν με Κοινή Απόφασή τους που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2453Β/2021 τα τεχνικά θέματα που αφορούν  στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Ειδικότερα ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν  κυρίως στα κάτωθι θέματα :

  • Διαδικασία εγγραφής στο ΕΣΗΔΗΣ
  • Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων
  • Σχεδιασμό και εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
  • Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών
  • Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής
  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής
  • Υποβολή και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και Κατακύρωση
  • Υποβολή Προδικαστικών Προσφυγών