Αθήνα, 26 Αυγούστου 2010

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι 15/10/2010

 

  Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι:

  Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5362 του Ν. 3863/2010 περί «ενιαίου συστήματος ρύθμισης οφειλών» προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ρύθμισης των νέων διατάξεων υπό το πρίσμα της χρηστής διοίκησης, αναστέλλονται όλες οι ενέργειες εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων, μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση των οφειλών με ευνοϊκό τρόπο (15/10/2010).

  Συγκεκριμένα:

 

  1. Ανάκληση παραγγελιών κατασχέσεων κατόπιν συνεννόησης με τους αρμοδίους δικαστικούς επιμελητές.
  2. Αναστολή εκτέλεσης όλων των περιλήψεων εγγραφών υποθηκών.
  3. Επιστροφή μη επιδοθέντων κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων.
    (Σημειώνεται ότι, σε όσες περιπτώσεις έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις αναστολής, οι αποφάσεις εκτελούνται).
  4. Αναστολή εκδοθέντων προγραμμάτων πλειστηριασμών.

  Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν εφόσον ο οφειλέτης με αίτησή του ενταχθεί στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010.

  Θεωρούμε ότι η μη λήψη αναγκαστικών μέτρων στους εργοδότες που οφείλουν και επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους, επιβάλλεται και από τη γενικότερη οικονομική δυσχέρεια στην οποία έχουν περιέλθει αρκετοί εργοδότες, προκειμένου μ’ αυτό τον τρόπο να συμβάλουμε στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

  Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας (15/10/2010), κάνουμε γνωστό ότι θα ενεργοποιηθούν και θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του Ιδρύματος.